Service

CCTV security camera

“เปลี่ยนโลก ด้วยเทคโนโลยี.”

อิสโก้ โซลูชั่น เราให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยลูกค้าประสบความสำเร็จในการจัดการธุรกิจ
เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกกำลังประสบภัยพิบัติ เรื่องโรคระบาด โควิด 19
เราจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดัน ป้องกัน และรณรงค์ ในการระงับยับยั้ง ไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้

IT Outsourcing

รับดูแลระบบไอที คอมพิวเตอร์ ภายในโรงแรม

CCTV for rent

บริการให้เช่าระบบความปลอดภัย ด้วยกล้องวงจรปิด

Internet to room

Internet of Thing บริการติดตั้งเชื่อมต่อ ระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องพัก

Hotel Door Lock

Hotel Door lock

ติดตั้งระบบประตูโรงแรม Hotel Door lock

บริการดูระบบคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร IT Outsourcing Koh Samui