Hotel WiFi

ระบบเครือข่ายไร้สายภายในโรงแรม
โรงแรมเป็นสถานที่เข้าพักของแขกผู้มาเยือนมักนำพาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ Tablet เพื่อการทำงาน และการบันเทิงมาใช้งานด้วยการมีระบบ Wifi ที่ดี รวดเร็ว เชื่อมต่อง่าย
มีระบบการ login ที่เพิ่มเติม ส่งเสริมการตลาดของโรงแรม
ทำห้โรงแรมมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

IP-COM Network

ทางเราออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพ
ในเทคโนโลยีล่าสุด ไม่ซับซ้อนในการบริหารจัดการ
และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Hotel wifi Solution
คือ ระบบจัดการ wifi รูปแบบใหม่ที่เราคัดเลือกผู้ผลิตที่มีความพัฒนา
ในผลิตภัณฑ์ และบริการอยู่เสมอ

บริษัท เวิลด์จีเนียส จำกัด
ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ภายในโรงแรม ห้องพักอย่างครบครัน

พร้อมบริการหลังการขาย แบบ Premium